Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

Beschrijving programma (tekst uit Begroting 2019)

In het programma Algemene dekkingsmiddelen begroten wij de inkomsten die geen specifieke bestemming hebben. De inkomsten zijn vrij aanwendbaar en worden als algemeen dekkingsmiddel ingezet om de activiteiten in de overige programma’s te financieren. De belangrijkste inkomstenbronnen zijn de van het rijk te ontvangen gemeentefondsuitkering en de opbrengst uit de onroerende zaakbelasting (OZB). Daarnaast verkrijgen wij inkomsten via dividenden en overige belastingen. In het programma worden tevens het renteresultaat, de algemene reservemutaties, de post onvoorzien, de af te dragen vennootschapsbelasting en de concernstelposten geraamd.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 09:56:41 met de export van 07/01/2020 09:51:59