Welkom op de website van de Jaarstukken 2019 van de gemeente Zwolle.

Met de Jaarstukken 2019 legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over de realisatie van de Begroting 2019. De Jaarstukken 2019 bestaan uit het Jaarverslag en de Jaarrekening:

  • Het Jaarverslag bestaat uit de algemene beschouwing, de programmaverantwoordingen en de paragrafen.
  • De Jaarrekening bestaat uit het financieel verslag. Daarin staan de grondslagen, de balans en de programmarekening. Hier ziet de controleverklaring op toe.

De Jaarstukken zijn een spiegel van de Begroting 2019. Op de website staan dezelfde tien begrotingsprogramma’s. Per begrotingsprogramma staan de ambitie, het doel en de criteria uitgelegd. De indicatoren komen uit de Begroting 2020 (data van september 2019).

Het accountantsverslag van PwC over de Jaarstukken 2019 vindt u hier.

Deze afbeelding toont de onderdelen van de Jaarstukken 2019 waar de controleverklaring van accountant PwC betrekking op heeft. Het gaat om het onderdeel ‘jaarrekening’ (met uitzondering van arbeidsgerelateerde lasten, subsidiestaat en lijst maatschappelijk en economisch vastgoed) en de bijlagen over WNT, SiSa en taakvelden. Het onderdeel 'jaarrekening' vindt u op de webpagina's vanaf 305.

Heeft u vragen over de Jaarstukken 2019? Neem dan contact op met Gerdien van der Zanden (G.van.der.Zanden@zwolle.nl)

Publicatiedatum: 11 juni 2020

  • Binnen het onderdeel 'programma's' vindt u een beschrijving van de doelen, de activiteiten en projecten en de bijbehorende financiën. In de jaarstukken is per doel beschreven wat de inzet was (conform Begroting) en hoe de uitvoering heeft plaatsgevonden.

  • Het onderdeel 'paragrafen' bevat de wettelijke voorgeschreven onderdelen lokale heffingen, weerstandsvermogen & risico's, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid.

  • Het onderdeel 'financiën' omvat de jaarrekening. Hier vindt u onder andere de toelichting op de balans, de exploitatie en andere financiële informatie.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 09:56:41 met de export van 07/01/2020 09:51:59