Algemeen

Beleidsparagraaf Investeringen

In deze beleidsparagraaf wordt integraal inzicht gegeven in het onderwerp investeringen. Wanneer we in deze paragraaf spreken over investeringen, dan spreken we over alle investeringen exclusief de investeringen in grondexploitaties. De investeringen in dit onderdeel zijn te verdelen in drie typen, te weten:

  • Vastgestelde investeringen waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden.
  • Vervangingsinvesteringen.
  • Voorgenomen investeringen waarover nog besluitvorming moet plaats vinden.

A. Vastgestelde investeringen

Onder deze categorie vallen de investeringskredieten (exclusief de bouwgronden in exploitatie) waarover de raad voor of in 2019 al een besluit heeft genomen. Deze projecten worden gestart of zijn al in uitvoering. De investeringen vinden gefaseerd over meerdere jaren plaats in zogenoemde jaarschijven. Het overzicht van alle activa en kapitaallasten 2019, vindt u hier.

Per 1-1-2019 staat er in totaal € 153 miljoen aan restantkredieten uit. Dit saldo is gedurende 2019 aangevuld met € 51 miljoen nieuwe kredieten van genomen raadsbesluiten, voor onder ander de volgende grote investeringen: Human Capital, Verbouw v/m pand SMZ, Voorsterpoort, ledverlichting, diverse infrastructuur, Omgevingswet, klimaatadaptatie, energie en scholenbouw Stadshagen. Dit geeft een totale investeringsruimte in 2019 en volgende jaren van € 204 miljoen.

In 2019 waren de werkelijke investeringsuitgaven € 51 miljoen en is voor € 3 miljoen aan lopende kredieten afgesloten. Per saldo resteert eind 2019 € 150 miljoen aan restantkredieten.

Investeringskredieten

Restant per
1 januari 2019

Mutaties 2019

Bestedingen 2019

Afgesloten in 2019

Restant per
31 december 2019

Totaal

153 miljoen

+51 miljoen

-51 miljoen

-3 miljoen

150 miljoen

De investeringsuitgaven waren voor 2019 (bij de begrotingsopstelling per 1-7-2018) geraamd op € 57 miljoen. In werkelijkheid is € 51 miljoen uitgegeven. Het verschil is vooral het gevolg van het in de tijd doorschuiven van een aantal projecten waarvan de uitgaven in 2018 waren verwacht en anderzijds uitgaven als gevolg van de nieuwe kredieten 2019 waar in de begrotingsopstelling nog geen rekening mee kon worden gehouden.
De restantkredieten per 31-12-2019 van € 150 miljoen worden op de volgende manier gefinancierd:

  • € 16 miljoen wordt gefinancierd vanuit de eigen gemeentelijke reserves
  • € 51 miljoen wordt gefinancierd door bijdragen van derden
  • € 83 miljoen wordt geactiveerd op de balans en via jaarlijkse rente en afschrijving binnen de programma’s gedekt.

In het financieel overzicht bij de programma-doelen wordt een specificatie en toelichting gegeven op de resterende en nieuwe kredieten.

Voor wat betreft de voortgang van de verschillende investeringen/projecten verwijzen wij u naar de  voortgangsrapportage projecten, waar digitaal van alle projecten de voortgangsrapportages beschikbaar zijn.

B. Vervangingsinvesteringen

Vanwege (economische) veroudering en slijtage worden jaarlijks vervangingsinvesteringen gedaan om bijvoorbeeld de veiligheid, de bedrijfsvoering etc. te waarborgen. Een deel van de vervangingsinvesteringen loopt via de daarvoor ingestelde onderhoudsreserves, voor het andere deel worden investeringskredieten aangevraagd waarvan de lasten gedekt zijn uit de jaarlijks te ramen vervangingsbudgetten. De vervangingsinvesteringen hebben in hoofdzaak betrekking op het beheer in de openbare ruimte, onderwijshuisvesting en de bedrijfsvoering.

De vervangingsinvesteringen maken onderdeel uit van de lopende projecten en zijn integraal onder het onderdeel 'vastgestelde investeringen' opgenomen.

C. Voorgenomen investeringen

Naast de investeringen waarover de Raad al een besluit heeft genomen, zijn er ook investeringen waarvoor de Raad al wel budgetruimte heeft beschikbaar gesteld, maar waarover nog een definitief investeringsbesluit moet worden genomen. Deze bedragen zijn gereserveerd in afwachting van besluitvorming. Hieronder wordt inzichtelijk gemaakt om welke onderwerpen en totaalbedragen het gaat, wanneer daarover een Raadsvoorstel wordt verwacht en wordt toegelicht wat de stand van zaken is.

Omschrijving

Totale investering

Waarvan cofinanciering

Go / No-Go moment

Strategische opgave Binnenstad

5,9 miljoen

Nader te bepalen

Strategische opgave Spoorzone

15 – 20,0 miljoen

Nader te bepalen

Integraal Huisvestingsplan onderwijshuisvesting

23,6 miljoen

Jaarlijks

Strategische opgave Binnenstad
Voor de Binnenstad zijn bij de Perspectiefnota 2018 - 2021 structurele budgetten beschikbaar gesteld. Voor investeringen in de openbare ruimte oplopend naar € 300.000 in 2021 en voor het lichtplan oplopend naar € 90.000 in 2020. Op dit moment zijn diverse ontwikkelingen gaande in de Binnenstad (onder anderen de ontwikkeling van het Broerenkwartier en de herinrichting van de Luttekestraat, Blijmarkt en Papenstraat / Papendwarsstraat). In de loop van 2020 verwachten wij met een investeringsvoorstel te komen voor de eerstvolgende fase.

Strategische opgave Spoorzone
Uw Raad heeft bij de Perspectiefnota 2018 – 2021 ingaande 2021 een structureel budget beschikbaar gesteld van € 500.000. Bij de Perspectiefnota 2020 - 2023 is daar aanvullend nogmaals structureel € 500.000 aan toegevoegd. Met de jaarlijkse budgetruimte (vanaf 2021) van € 1 miljoen kan ongeveer € 15 tot 20 miljoen aan investeringen in de Spoorzone worden opgevangen. Dit is naast de ruimte die er in het bestaande investeringskrediet van circa € 115 miljoen nog aanwezig is. In 2020 wordt uw Raad geïnformeerd over het Ontwikkelkader Spoorzonegebied en komt er een nieuw (geactualiseerd) investeringsvoorstel.

Strategisch meerjarenplan onderwijshuisvesting
Bij de begroting 2018 zijn structurele budgetten beschikbaar gesteld om de eerste fase van het integraal huisvestingsplan onderwijsgebouwen te kunnen dekken. De structurele ruimte komt overeen met circa € 23,6 miljoen aan investeringen. Inmiddels is het Integraal huisvestingsplan geactualiseerd en zal in 2020 een voorstel volgen voor aanvullende middelen. Concrete bestedingsvoorstellen worden jaarlijks aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 09:56:41 met de export van 07/01/2020 09:51:59