Paragrafen

Bedrijfsvoering

De paragraaf bedrijfsvoering is op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten verplicht. De gemeente Zwolle heeft er voor gekozen de sturing niet via de paragraaf Bedrijfsvoering, maar via het programma Bedrijfsvoering vorm te geven. Via de ambitie en doelen in het programma Bedrijfsvoering wordt inzicht gegeven in de beleidsvoornemens van de bedrijfsvoering.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 09:56:41 met de export van 07/01/2020 09:51:59