Paragrafen

Lokale heffingen

Het beleidskader voor de lokale heffingen is de Tarievennota 2019, die door uw Raad gelijktijdig met de Begroting 2019 is vastgesteld. De Tarievennota bevat een overzicht van de tarieven die door de gemeente Zwolle zijn gehanteerd, inclusief de onderbouwing van de manier waarop de tarieven zijn bepaald. Het gaat hierbij om zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke heffingen.

De Tarievennota bevat verschillende onderdelen. De gemeente Zwolle streeft er naar dat er tussen deze onderdelen geen kruissubsidiëring plaatsvindt. Dit houdt in dat de leges van Burgerzaken bijvoorbeeld niet bijdragen aan de leges voor een omgevingsvergunning. Binnen onderdelen van de Tarievennota vindt mogelijk wel kruissubsidiëring plaats. De omvang hiervan is niet exact te bepalen. De onderdelen waar er waarschijnlijk sprake is van kruissubsidiëring, zijn:

  • Leges Burgerzaken – Veel tarieven zijn gemaximeerd. Hierdoor zijn sommige onderdelen iets minder dan 100% kostendekkend zoals reisdocumenten en uittreksels en sommige onderdelen iets meer dan 100% kostendekkend zoals Burgerlijke stand (uittreksels Burgerlijke stand en huwelijken).
  • Leges omgevingsvergunning – Over het algemeen zijn grote bouwwerken meer dan kostendekkend en kleine bouwwerken minder dan kostendekkend. De mate van kruissubsidiëring is afhankelijk van het type aanvraag.

Bij Leges juridische zaken is gezien het kostendekkendheidspercentage kruissubsidiëring zeer onwaarschijnlijk.

Als algemene regel geldt dat de gemeentelijke heffingen met het inflatiepercentage zijn aangepast. Het inflatiepercentage voor 2019 is vastgesteld op 2,7%. Het percentage voor loonkostenstijging 2019 van 3,0% wordt voor 50% meegenomen en het percentage voor prijzen van derden van 2,4% ook voor 50%, (loonkosten 3,0% + prijzen van derden 2,4%) : 2 = 2,7%.

Uitzonderingen op deze regel zijn:

  • De OZB tarieven niet-woningen zijn verhoogd met 1,7%.
  • De tarieven voor de parkeerbelasting zijn niet verhoogd.
  • De tarieven voor toeristenbelasting zijn niet verhoogd.
  • Dwangsom voor het afhalen van een fiets bij de AFAC is niet verhoogd.

Kostendekkendheid jaarrekening

Bij leges en heffingen mogen de begrote opbrengsten niet meer bedragen dan 100% van de begrote kosten. Voor de onderdelen afvalstoffenheffing, rioolheffing en begraafplaatsen worden resultaten verrekend met de daarvoor ingestelde voorziening en reserve. Bij belastingen is er geen relatie tussen opbrengsten en kosten.

In overleg met de accountant is in 2019 voor het eerst een bedrag opgenomen voor aanvragen die in 2019 zijn binnengekomen maar nog niet zijn vergund in 2019. Voor 2019 geeft deze stelselwijziging een hogere opbrengst van  € 600.000 aan inkomsten. Door deze stelselwijziging komt de kostendekkendheid voor dit onderdeel boven de 100%.

In onderstaande tabel is de kostendekkendheid per onderdeel opgenomen.

Soort leges / heffing

Kostendekkendheid
begroting 2019

Kostendekkendheid
rekening 2019

Afvalstoffenheffing

100%

100%

Rioolheffing

100%

100%

Leges Burgerzaken

93%

91%

Leges Omgevingsvergunning

91%

108%

Leges Juridische zaken

32%

27%

Leges Ondergrondse leidingen

100%

100%

Leges gedoogbeschikkingen

100%

100%

Begraafplaatsrechten

87%

89%

Havengelden

91%

102%

Marktgelden

72%

74%

Een overzicht van de geraamde inkomsten op basis van de opgelegde heffingen is hieronder opgenomen.

Gerealiseerde opbrengst gemeentelijke tarieven 2019

rekening 2018

begroting 2019

rekening 2019

1. Onroerende zaakbelasting

39.410.370

41.449.000

42.027.967

2. Precariobelasting

545.809

391.133

465.390

3. Toeristenbelasting

183.856

150.000

184.256

4. Leges Juridische zaken en veiligheid (APV)

201.668

111.277

93.858

5. Leges Burgerzaken

1.502.527

1.156.499

1.167.146

2)

6. Leges omgevingsvergunningen

5.025.476

4.118.384

4.895.548

7. Gebruiksvergunningen

11.400

7.000

2.209

8. Havengelden

395.512

381.941

376.678

9. Warenmarktrechten

207.065

221.516

198.099

10. Rioolrechten

6.654.889

6.900.955

7.073.711

1)

11. Begraafplaatsrechten

1.759.189

988.400

1.152.353

1)

12. Parkeergelden

9.282.099

9.114.354

9.780.821

1)

13. Afvalstoffenheffing

13.959.036

14.268.547

14.564.166

1)

14. Fiscalisering parkeerboetes

837.203

1.019.000

955.521

1)

15. Sporttarieven

958.900

987.768

1.086.602

16. Overige leges/rechten

739.966

801.379

777.993

Totaal opbrengst gemeentelijke tarieven

81.674.965

82.067.153

84.802.318

1) Deze tarieven hebben zowel op begrotings-, als op rekeningsbasis een kostendekkendheid van 100%. Voor het onderdeel parkeergelden en fiscalisering parkeerboetes geldt een taakstellende winstafdracht. Verschillen worden verrekend met de egalisatiereserves.
2) De opbrengsten rijksleges zijn buiten beschouwing gelaten, in verband met afdracht aan het Rijk.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 09:56:41 met de export van 07/01/2020 09:51:59